Learniv
▷ Vergangenheit von MISLEARN | Learniv.com
Learniv.com  >  de  >  Unregelmäßige Verben im Englischen  >  mislearn


Vergangenheit von mislearn

Infinitive

mislearn

Vergangenheit

mislearned

mislearnt

Partizip Perfekt

mislearned

mislearnt







Verb abgeleitet vom Verb:

Infinitive

Vergangenheit

Partizip Perfekt

learn

[lɜːn]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]












Unregelmäßige Verben